مصوب ۸۸/۵/۱۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱- تعاريف

واژگان به کار برده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند:

الف) نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محيط بن آن کمتر از پانزده (۱۵) سانتیمتر باشد

ب) درخت: گياه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غير مثمر) که محيط بن آنها از پانزده سانتيمتر کمتر نباشد.

تبصره:درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشند.

ج) بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود بقيه ساقه ها، شاخه محسوب می شوند.

د) دباغ: از نظر این آیین نامه به محل اتلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذيل داشته باشد.

۱- داشتن حداقل ۵۰۰ متر مربع مساحت در صورت وجود بنا ومستحدثاث در زمین به طور متوسط در هر شانزده (۱۶)متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج (۲۵) متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و با ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب، تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.

۲- دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمين منجر و باغ عمارت.

۳- دارا بودن سابقه برای دایر باغ، داير باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (۱۲) قانون زمین شهری

۴- محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

۵- محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی باغ شناخته می شوند.

ه) فضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.

و) قانون: منظور از قانون در این آئين نامه قانون “اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب می باشد که در تاریخ ۸۸/۵/۱۳  به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

ماده ۲:

حد نصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها ۲۰۰۰ متر مربع و در حریم شهرها براساس حد نصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفا در مورد باعات) و آئين نامه مصوب هیات وزیران آن می باشد.

ماده ۳:

شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغيير وضعیت درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است موضوع را از کمیسیون های ماده ۷ آئین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نمايد.

ماده ۴:

کاشت، حفاظت و آبیاری درختان در فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراها و بوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محيط زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره ۱:

حفظ و نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالكين، ساکنین (بهره برداران) و متصرفين آنها است.

تبصره ۲:

در مورد موقوفات، متوليان با قائم مقام قانونی آنان با مستاجرين، بهره برداران و متصرفين مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.

تبصره ۳:

در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد( ۱۵%) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید. لاكن در صورت اعلام مالك مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداري درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترقبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذكر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واريز آن يه حساب شهرداری طبق اجرای استاد لازم الاجرا اقدام نماید.

ماده ۵:

برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالكين، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

الف- درخت غيرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از جواب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی، مجددا درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مابل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب- درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و با علل غير عمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید بجای آنها نهال به میزان دو برابر محبط. بن درخت غړس شود (مطابق تبصره ۲ انجام شود)

ج- درخت در محل احداث ساختمان و یا مسير راه، کانال و مجاری آپ, خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز، تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشد.

د- درخت واقع در معابر و پا ميادين مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالكین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره ۱:

کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهري (از قبيل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن ها موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداري (كميسيون موضوع ماده ۷ آیین نامه) مجوز اخذ نمایند.

تبصره۲:

در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان از فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری
می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این ایین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.

تبصره ۳:

عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

تبصره ۴:

فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستان يا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است.

ماده ۶:

در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحاي درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده ۳ این آئین نامه موظف است نسبت به تعقيب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

مأمورین شهرداری که در اجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۷:

به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه اجرایی آن و تشخيص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداري تشكيل مي شود.

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحأ معاون شهرسازی و با معاون خدمات شهری شهرداری

ج- مدير عامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری.

تبصره ۱:

شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق با اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

تبصره ۲:

شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند.

الف- نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا

ب- مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد. شهرداری آن شهر

ج- نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری

تبصره ۳:

جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند د ماده ۱ آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابلاغ کند. در صورتیکه ذينفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداري تقديم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. در غیر اینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.

ماده ۸:

متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل اولیه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند.

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاريخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آئین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون موضوع را به متقاضی اعلام نماید و در صورت عدم اتخاذ تصميم توسط کمیسیون یا تاخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصره ۱:

شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرايط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری با جابجایی آن نخواهد بود.

تبصره ۲:

شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترقبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

ماده ۹:

کمیسیون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سر برداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.

تبصره:

هرگونه جابجایی توسط مالكين، متصدين و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۷ امکان پذیر است. در غير اين صورت شهرداری موظف به جلوگیری است، سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

ماده ۱۰ :

در اجرای مواد ۱و۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و پروز نگهداری نماید.

الف: شماره پلاک ثبتی با شماره نوسازی پلاک مشمول

ب: مساحت ملك

ج: نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان کوچه، شماره، نام مالک با ذینفع

د: تعداد و مشخصات ، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود.

تبصره ۱:

شهرداری موظف است پس از شناسایی و باغ های دائم در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه (GISو) مشخص و اعلام نماید این باغ ها به هیچ وجه حتی در صورث قطع تمام درختان بدون اخذ مجوزهای قانوني از عنوان باغ خارج نخواهند شد .

تبصره ۲:

شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک يا ذينفع یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ نماید.

تبصره ۳:

شهرداری موظف است هر سال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند.

ماده ۱۱:

شهرداری مرکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، میادین، بزرگراه ها و ہوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاريخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوطه (GISو) منعکس نماید.

ماده ۱۲

به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشویقی برای ساخت وساز محدود در این املاک را در چهارچوب قوانین وضوابط شواری عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.

ماده ۱۳

وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتى الإمكان باغات را در کاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.

تبصره ۱

شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستانهای شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد

تبصره ۲

شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایت های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.

تبصره ۳

شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند.