اداره سیما و منظر شهری

  • مطالعه و طراحی الگوهای زیباسازی شهر با لحاظ قرار دادن هویت و معماری تاریخی و بومی
  • برنامه ریزی و اجرای المان های شهری، طرح های زیباسازی و نورپردازی و نظارت بر حفظ و نگهداری آنها
  • برنامه ریزی و نظارت بر تابلوهای تبلیغاتی و معابر شهر