اداره امور اداری و مالی

 • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات سازمان و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب
 • تنظیم برنامه و بودجه عملیات سازمان
 • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه سازمان
 • نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه
 • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای سازمان
 • انجام امور تدارکات سازمان
 • برنامه ریزی و تامین خدمات اداری، منابع انسانی، امور تشکیلات و فرایندهای کاری سازمان
 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی کارکنان سازمان
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی ناظر بر کارکنان سازمان
 • اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
 • حفظ و نگهداری نامه ها، أوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • تامین ارتباط اداری سازمان با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • تامین و ارایه خدمات پشتیبانی مورد نیاز سازمان