تاریخچه سازمان:

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری رفسنجان به دنبال نیاز مبرم به ایجاد ساختاری منسجم و تخصصی جهت حفظ فضای سبز عمومی و توسعه آن در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. این سازمان با جذب نیروی انسانی و استقرار در خیابان شریعتی محل پارک جوان، متولی امر توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز گردید. در تابستان سال ۱۳۹۶ بر اساس دستورالعمل و چارت پیشنهادی سازمان شهرداری ها و دهداری های وزارت کشور این سازمان به سازمان سیما،منظر و فضای سبز تغییر نام داد.

از دستاوردهای این چند سال افزایش سرانه فضای سبز، ازتقاء کیفی پارک ها و رفیوژها، ایجاد مرکز تولیدات گل و گیاه و رویکرد دانش محور می توان نام برد.

هم اکنون مدیریت این سازمان بر عهده جناب آقای مهندس جهانگیر ملکی می باشد که باتوجه به برنامه ریزی های پیشرو می توان امیدوار به گسترش بیش از پیش فضای سبز شهری باشیم.

اهداف و چشم انداز:

چشم انداز سازمان سیما، منظر و فضای سبز:

سازمانی برخوردار از نظام برنامه ریزی هدفمند و کارا به پشتوانه منابع انسانی متخصص و کارآزموده به منظور رسیدن رفسنجان به شهری سرسبز، جذاب و پایدار با توزیع متوازن

اهداف سازمان:

۱- حفظ و نگهداری و بهسازی انواع فضاهای سبز شهری

۲- توسعه بهینه فضاهای سبز شهری و تلاش در دستیابی به سرانه های فضای سبز مطابق با استانداردهای جهانی

۳- دستیابی به فناوری های نوین در زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در جهت بهبود و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان

۴- انجام تحقیقات علمی و عملی در رابطه با فضای سبز

۵- ارتقاء سطح آگاهی و مهارتی پرسنل از طریق برنامه ریزی آموزشی.

۶- ارزش گذاری برای خواست مشتری و ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان