تاریخ:

شماره پست سازمانی

ردیف

عنوان پست سازمانی

توضیحات – متصدیان پست های سازمانی

نام و نام خانوادگی

وضعیت استخدامی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

۱ ۱ رئیس سازمان
۲ ۲ مسئول دفتر
۳ ۳ معاون
۴ ۴ کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات
۵ ۵ کارشناس امور حقوقی و قراردادها و املاک
۶ ۶ کارشناس حراست
اداره امور اداری و مالی
۷ ۱ رئیس اداره
۸ ۲ کارشناس امور اداری
۹ ۳ کارشناس امور مالی و درآمد
۱۰ ۴ کارپرداز
۱۱ ۵ کارشناس آمار و فناوری اطلاعات
اداره توسعه و نگهداری فضای سبز
۱۲ ۱ رئیس اداره
۱۳ ۲ کارشناس فضای سبز (امور طرح ها و فضاهای شهری و بوستان ها)
۱۴ ۳ کارشناس فضای سبز ( امور تهیه و تولید گل و گیاه)
۱۵ ۴ کارشناس عمران
۱۶ ۵ کارشناس تاسیسات برقی
۱۷ ۶ کارشناس تاسیسات مکانیکی
۱۸ ۷ کارشناس خاک شناسی
۱۹ ۸ کارشناس آبیاری
۲۰ ۹ کارشناس ایمنی
۲۱ ۱۰ کارشناس بهداشت محیط
اداره سیما و منظر شهری
۲۲ ۱ رئیس اداره
۲۳ ۲ کارشناس معماری(طراحی فضاهای شهری و زیباسازی)
۲۴ ۳ کارشناس معماری (مبلمان شهری)
۲۵ ۴ کارشناس برق (نورپردازی)
۲۶ ۵ کارشناس هنرهای تجسمی