اداره توسعه و نگهداری فضای سبز

  • برنامه ریزی، نظارت و اقدام در جهت توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز شهری
  • انجام تحقیقات و اقدام در جهت کاشت و نگهداری گونه های مناسب گل و گیاه سازگار با شرایط اقلیمی منطقه
  • برنامه ریزی و نظارت بر تامین و نگهداری تاسیسات مناسب برقی و مکانیکی لازم  برای توسعه و نگهداری پارکها و فضای سبز شهر
  • نظارت بر حسن انجام کار پیماناران نگهداری فضای سبز
  • برنامه ریزی و اقدام در جهت نصب و بهره برداری سیستم آبیاری مناسب و بهینه در بخش پارکها و فضای سبز شهری