• مسئول فضای سبز منطقه دو از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴
  • مسئول صدور پروانه شهرسازی منطقه دو از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
  • مسئول شهرسازی منطقه دو از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹
  • معاونت شهرسازی منطقه دو از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
  • شهردار منطقه دو از ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶
  • شهردار منطقه یک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
  • مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
  • معاونت مدیرت توسعه و منابع انسانی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
  • مشاور عالی در امور شهرداری از ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
  • سرپرست شهرداری رفسنجان از ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
  • مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تا کنون